Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.sinatra.bg, както и ползването на услугите, предлагани в сайта

ГЛАВА I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2. Уебсайтът www.sinatra.bg е уебсайт посредством, който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя съдържание с информативен характер, отнасяща се за верига пиано барове “Sinatra”, както и възможност за създаване на резервация за настаняване във вече споменатите заведения.
3. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
4. „Временна регистрационна форма” е форма съдържаща данни на потребителя, чрез верността на които той идентифицира себе си като притежател на закупената в последствие услуга.
5. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва, които и да е от предоставяните през уебсайта www.sinatra.bg услуги и ресурси.
6. „Потребителски профил” е обособена част в www.sinatra.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.sinatra.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да преглежда направените от него резервации.
7. „e-mail адрес” е избран от потребителя e-mail адрес, който е негова собственост, посредством който, той се индивидуализира в www.sinatra.bg
8. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с негов e-mail адрес индивидуализира същия.
9. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

ГЛАВА II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. www.sinatra.bg e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за събитията в Пиано Бар Синатра.
2. Потребителите на www.sinatra.bg могат да ползват всички услугите предлаган и на сайта при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
3. За ползването на определени услуги, от потребителя може да се изиска предварителна регистрация в сайта www.sinatra.bg и/или да се изиска попълване на временна регистрационна форми, съдържаща потребителски данни като име, фамилия, е-mail и актуален телефонен номер. За ползване на услугите на сайта www.sinatra.bg, за които не е необходима регистрация и/или попълването на временна регистрационна форма, и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
4. Услугите, предоставяни на сайта www.sinatra.bg, се допълват и променят непрекъснато, с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.sinatra.bg

ГЛАВА III. РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМИ И РЕГИСТРАЦИЯ.

6. За да използва определени услуги, предоставяни на сайта www.sinatra.bg, потребителят следва да попълни и изпрати електронна регистрационна форма и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.
7. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
8. Чрез попълването и подаването на регистрационните форми потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
9. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени в регистрационните форми са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно, където е възможно. Когат се установи, че е даден потребител е предоставил неверни данни, регистрацията му може да бъде заличена, а предоставянето на услуги преустановено. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, не носят отговорност за предоставените в регистрационните форми, от потребителя, данни.
10. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на www.sinatra.bg. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

ГЛАВА IV. СЪГЛАСИЕ.

11. Попълването и подаването на електронните регистрационни форми от потребител в www.sinatra.bg има силата на съгласие с настоящите Общи условия. След регистрацията си в сайта, потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

ГЛАВА V. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.

12. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез www.sinatra.bg, доколкото за тях не се предвидени специални правила.
13. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.sinatra.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

ГЛАВА VI. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ.

14. Потребителите на www.sinatra.bg могат да ползват услугата “Онлайн резервация за настаняване” само срещу попълване на временна регистрационна форма и/или срещу регистрация на потребителски профил. За ползване на посочената услугата, потребителят следва да приеме отделни правила за ползване тази услуга.
15. Услугата „Онлайн резервация за настаняване” дава възможност на потребителите на www.sinatra.bg да резервират места за настаняване в пиано бар Синатра, за конкретен ден. Услугата „Онлайн резервация за настаняване” в www.sinatra.bg може да се използва след попълване на електронна регистрационна форма.
16. Услуги, които не включват закупуване и заплащане на продукти предоставяни от www.sinatra.bg са достъпни за всички потребители на сайта, без да е необходимо попълване на регистрациона форма и/или регистрация и създаване на профил, и са с изцяло информативна цел.

ГЛАВА VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

17. Достъпът на определени потребители до www.sinatra.bg може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.
18. На сайта www.sinatra.bg може да има електронни препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
19. Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.sinatra.bg.

ГЛАВА VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

20. Потребителите имат право да ползват услугите на www.sinatra.bg при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
21. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия. Преди да се изпратят за обработка, данните попълнени във временната регистрационна форма, могат да бъдат прегледани от потребителя за тяхната актуалност и вярност, и при нужда да се редактират. При изпратени грешни данни, потребителя може да се свърже с доставчика на услугата и да уведоми за наличието на некоректна информация. В тези случаи, доставчика на услугата може да въведе коректната информация, за което потребителя ще получи известие на електронната си поща. При грешно изпратен брой посетители (места), резервацията неможе да се промения по никакъв начин.
22. Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на www.sinatra.bg.
23. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.sinatra.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
24. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.sinatra.bg услуги, потребителят е длъжен: – да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България – да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail – да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, както и на трети лица.
25. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

ГЛАВА IX. ИНФОРМАЦИЯ

26. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
27. Ще бъде положена необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

ГЛАВА X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

28. Доставчика си запазва правото да откаже предоставянето на услуга на даден потребител, ако първия се усъмни в достоверността на подадената от потребителя информация и неговите намерения.
29. След окончателното изпращане на временната регистрационна форма, попълнената информация не може да бъде променена или изтрита от потребителя.
30. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.
31. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на www.sinatra.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ САЙТА WWW.SINATRA.BG

I. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

1. За извършване на резервация за настаняване в Пиано Бар Синатра се изисква попълването на временна регистрационна форма по електронен път и/или създаване на профил в сайта www.sinatra.bg. Предоставените лични данни при попълването на регистрационните форми се ползват в съответсвие с действащото българско законодателтсво. Може да се ползват cookies за автоматична идентификация на потребителите.
2. След окончателното им изпращане, данните попълнени във временната регистрационна форма немогат да се променят от потребителя.
3. Онлайн такса (booking fee) – Услугата резервация за настаняване към момента не се заплаща допълнително.
4. При приключване на процеса на резервация системата автоматично изпраща потвърждение на посочения от Вас e-mail, в който са описани всички детайли за направената резервация, както и нейния уникален номер.
5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg,  не носят отговорност за пропуснати резервации, както и ако изгубите Вашия код за резервация.
6. За всички промени от страна на доставчика, потребителя получава известие на електронната си поща.
7. Потребителят е длъжен да съобрази с ограниченията в минималния и максималния брой места за даден тип настаняване. В случаи, в които потребителя желае да направи резервация, която не отговаря на предложенията в сайта, последния може да направи заявката си на посочения телефон за контакти.
8. Резервацията на едно сепаре за х+1 души включва х седящи места на сепаре и 1 допълнително място тип бар-стол. Резервацията на един бар-стол включва настаняване на двама души.
9. Валидност на резервациите:
a. Подадената от Вас резервация е валидна до 22:00 на деня, за който е направена. До 15 минути след този час, резервираните от Вас места се освобождават за последваща продажба като сумата за направената резервация не може да бъде връщана.
b. Посрещащия персонал ще приеме резервацията Ви за валидна, само ако съобщите Вашия код за резервация и имена.
c. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, не носят отговорност за неизпълнение на резервациите, по вина на потребителя.
10. Ограничения на разервациите:
a. Ако съобщените имена на потребителя не съответстват с Вашия код за резервация, същата става невалидна.
b. За някои типове настанявания може да съществува минимален брой заети места.
c. Създаването на резервации за текущия ден е възможно в интервала от 10:00 до 18:00 на същия ден.
d. При грешно изпратен брой посетители (места), резервацията неможе да се промения по никакъв начин.
11. Изпълнение на резервациите:
a. За улеснение на Вас и на посрещащия персонал препоръчваме да разпечатате получената по e-mail резервация. Данните за резервацията може да бъдат предоставени и чрез мобилно устройство.
b. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.sinatra.bg, не носят отговорност за изпълнение на резервации, за които клиентът е подал неверни данни.

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС НА САЙТА НА Пиано Бар Синатра. WWW.SINATRA.BG :

1. Сумата за направената резервация не може да бъде връщана, освен ако заведението не работи в деня на резервацията, поради технически или други обстоятелства.
2. Направената онлайн резервация не може да бъде променяна oт потребителя. При грешно изпратен брой посетители (места), резервацията неможе да се промения по никакъв начин.
3. Онлайн резервацията е валидна само за избраните от потребителя: град, ден и тип настаняване. Онлайн резервацията не може да бъде премествана за друга локация и ден.
4. При избор на типове настаняване, които потребителят желае да резервира, последният е длъжен да съобрази ограниченията в минималния и максималния брой места за дадения тип настаняване.
5. При установен опит за измама направената резервация е невалидена.
6. Непосредствено преди настаняването в завдението, потребителя трябва да предостави валидно потвърждение за направената резервация, изпратено на електронната му поща. Това потвърждение може да бъде предоставено в хартиен вариант или в електронен (посредством смартфотн, таблет).
7. Резервацията се валидира от посрещащия персонал, непосредствено преди входовете към заведенията. В случай на несъответствие в броя входни такси, определящ е броят такси, които са заплатени и регистрирани в системата за онлайн продажби, и в заведението се допускат само броя лица, за които е заплатен входен билет.
8. Разпечатаното потвърждение е невалидно, ако част от него е загубена, променяна или унищожена.
9. Онлайн такса (booking fee) – Услугата резервация за настаняване към момента не се заплаща допълнително.